Faktori koji se uzimaju u obzir pri korišćenju lične opreme za zaštitu od pada

Ove informacije daju kratke smernice o tome šta je potrebno uzeti u obzir pri odabiru i upotrebi lične opreme za zaštitu od pada kao što su uređaji za sidro, pojasevi i kanapi. Namenjene su poslodavcima, nadzornicima i korisnicima takve opreme, kao pokazatelj onih vrsta stvari koje je potrebno uzeti u obzir. Služi samo kao sažeta smernica. Red stavki nije bitan.

1.0 Kakva obuka je potrebna?

Elmas safety izričito preporučuje da svi korisnici opreme za zaštitu od pada budu obučeni od strane stručnih lica. Obuka treba da uključuje informacije o odabiru pravilnih proizvoda za predviđenu radnu situaciju i pripremne provere za određenu opremu.

2.0  10 faktora za korišćenje opreme za zaštitu od pada
1. Prikladnost – da li imate pravu opremu i da li odgovara nameni?
2. Stanje – da li je oprema oštećena i da li je prikladna za upotrebu?
3. Mogućnost praćenja – da li poznajete istoriju opreme i da li se o njoj
pravilno vodilo računa?
4. Kompatibilnost – da li funkcioniše dobro sa drugim proizvodima?
5. Bezbednost – da li je oprema (pojedinačne stavke i sistem) dobro
pričvršćena kako bi se sprečilo ispuštanje?
6. Sidra – da li su dostupna pravilna sidra za predviđeni metod i da li ste
uzeli u obzir njihovu jačinu i položaj?
7. Veličina – da li oprema odgovara vašoj veličini i da li ste vi odgovarajuće
veličine i težine prema specifikacijama proizvođača?
8. Starost – da li je oprema premašila svoj preporučeni vek trajanja?
9. Visina – da li postoji bezbedna radna visina koja omogućava pravilnu
upotrebu opreme?
10. Izbor – da li je proizvod prikladan u datoj situaciji?

Elmas safety