Uputstvo za upotrebu jednostrukih i dvostrukih užadi za apsorbovanje energije

Informacije sadržane u ovom materijalu za bezbednost na radu na visini iz informacija koje su već bile javne. Ovaj materijal je namenjen pružanju smernica, ali ne tumači i ne primenjuje zakon na pojedinačne okolnosti i ne može se uzeti kao savet.

U najvećoj meri koju dozvoljava zakon, ni „Uputstvo za upotrebu jednostrukih i dvostrukih užadi za apsorbovanje energije“ ne snose odgovornost za kršenje ugovora, nemarnost ili neki drugi slučaj izazvan gubitkom ili štetom (direktnom, indirektnom ili posledičnom) od strane bilo kog lica koje postupa ili propusti postupanje ili se uzdrži od postupanja po ovom materijalu.

Gore pomenuti gubitak ili šteta se smatra da uključuju, ali nisu ograničeni na, gubitak profita, očekivani dobitak, oštećenje reputacije ili ugleda, gubitak poslova ili očekivanih poslova, štetu, troškove, rashode nanete ili plative nekom trećem licu (direktne, indirektne ili posledične), ili bilo koju direktni, indirektni ili posledični gubitak ili štetu. Svi saveti ili informacije koji se nalaze u objavama „Uputstvo za upotrebu jednostrukih i dvostrukih užadi za apsorbovanje energije“ su namenjeni korisnicima koji će proceniti značaj tih saveta ili informacija, uključujući njihova ograničenja, i preuzeti odgovornost za njihovo korišćenje i primenu.

Ovaj informacioni list daje smernice o izboru, upotrebi, održavanju i pregledu užadi za apsorbovanje energije za rad na visini. U Srbiji i na drugim mestima je dolazilo do smrtnih slučajeva usled greške kod užadi za apsorbovanje energije. Kao što je slučaj kod večine nesrećnih slučajeva, greške se mogu pripisati greškama proizvoda, greškama korisnika u vezi sa pravilnom upotrebom, ili kombinaciji te sve stvari.

Iako se može činiti da su užad za apsorbovanje energije jednostavna za korišćenje, postoje jednostavna pravila koja se moraju poštovati kako bi se obezbedilo da je proizvod u adekvatnom stanju za upotrenu i da je izabrani proizvod odgovarajući na namenjenu primenu.

Najrasprostranjeniji oblik sistema zaustavljanja pada koji se koristi u industriji je verovatno kombinacija užeta i apsorbera energije koji se koriste da se zaštitni pojas poveže sa odgovarajućim ankerom.

Neki od gore pomenutih smrtnih slučajeva su se mogli izbeći da se izvela jednostavna provera pre upotrebe, ili da je korisnik pratio neka osnovna pravila o tome kako treba proizvod koristiti.

1.0 Šta su užad za apsorbovanje energije?

Užad za apsorbovanje energije se koriste kao deo sistema za zaustavljanje pada da povežu pojas osobe sa ankerom. U slučaju pada, ona treba da ograniče udarnu silu na datu osobu do maksimalno 6kN. Kada se dva jednostruka užeta za apsorbovanje energije koriste u kombinaciji jedno sa drugim, nazivaju se dupla užad za apsorbovanje energije.

1.1 Užad

Uže je fleksibilna veza između drugih komponenti, kao što su pojas i anker uređaji, sistem za zaštitu od pada. Ona se obično prave od tekstilnog kanapa ili tkanica sa završetkom na svakom kraju koji čine konektor, upletena ili prošivena omča. Užad treba da su usklađena sa Evropskim standardom BS EN 354: 2010 Lična oprema za zaštitu od pada – Užad, koji zahteva krajnju zateznu čvrstoću od 22 kN za užad napravljena od tekstilnog materijala ili sadrže elemente tekstila, i 15 kN za užad napravljena u potpunosti od metalnih materijala uključujući završetke i spojne delove za užad.

UPOZORENJE: Ako se užad koriste bez apsorbera energije, kao veza između pojasa korisnika i ankera, moraju se koristiti samo za ograničavanje pristupa (videti odeljak 3.3). Ograničavanje pristupa postaje radno pozicioniranje na mestu gde veza između uređaja koji drži telo i pouzdanog ankera počinje da pruža potporu korisniku, na koju korisnik treba da se osloni da održi svoj položaj.

1.1. Apsorberi energije

Ako korisnik padne sa tekstilnim užetom od 2m (bez apsorbera energije), sila na korisnika i na anker bi bila neprihvatljivo velika, zbog toga svi sistemi za zaustavljanje pada moraju da sadrže elemenat apsorbovanja energije, koji ograničava udarnu silu na 6kN.

Stvar koja se najčešće koristi da se to postigne poznata je kao „apsorber energije“, a sastoji se od skupa tkanica koje su zajedno protkane ili prošivene, a otvaraju se progresivno da oslabe energiju u slučaju pada.

Apsorberi energije moraju biti usklađeni sa BS EN 355: 2002 Lična oprema za zaštitu od pada sa visine
Apsorberi energije koji ograničava maksimalnu udarnu silu na osobu na 6kN tokom aktivacije i zahteva minimalnu zateznu čvrstoću od 15kN nakon aktivacije.

Apsorberi energije su uglavnom dizajnirani za upotrebu u kombinaciji sa užetom, tako da kombinovana dužina svih elemenata nije više od 2m pre aktivacije apsorbera energije. Da bi se obezbedila udarna sila manja od 6kN u najgorem slučaju pada sa takvim proizvodom, apsorber energije možda mora da se proširi do 1,75m, na taj način pružajući relativno blag efekat kočenja.

1.2. Užad za apsorbovanje energije

Neka užad za apsorbovanje energije su napravljena kao jednostruki proizvodi koji imaju obe funkcije (videti 1.1 i 1.3). Užad za apsorbovanje energije se mogu kačiti pojedinačno na pojas ili se mogu trajno pričvrstiti na pojas.

Uslovi učinka za užad za apsorbovanje energije su isti kao i za same apsorbere energije (BS EN 354: 2010 Lična oprema za zaštitu od pada – Užad). Ona treba da imaju minimalnu zateznu čvrstoću od 15kN.

2.0 Kada treba koristiti užad za apsorbovanje energije

2.1. Jednostruka užad za apsorbovanje energije

Jednostruka užad za apsorbovanje energije se obično koriste kada je zona rada blizu odgovarajuće tačke učvršćivanja.

Popularno je pogrešno shvatanje da užad za apsorbovanje energije ne treba da se koriste za ograničavanje pristupa. Britanski standardni kodeks ponašanja za odabir i upotrebu opreme za zaštitu od pada na radnom mestu (BS 8437: 2005) deo 8.2.2 navodi da „uže za apsorbovanje energije odgovarajuće dužine može da se koristi za ograničavanje pod uslovom da … se ne izlaže sili koja može da utiče na to da se apsorber energije dislocira.“

2.2. Dupla užad za apsorbovanje energije (dva jednostruka užeta za koja se koriste u isto vreme)

Ova užad se koriste u sličnim situacijama kao i jednostruka užad za apsorbovanje energije, ali ih Elmassafety preporučuje zbog gore navedenih razloga. Osim potencijala velike udarne sile, njihova prednost je da su lakša i manje glomazna.

Važno je biti svestan ključnih aspekata bezbednosti pri upotrebi dvostruke užadi za apsorbovanje energije i obratiti posebnu pažnju da dodatna ručica dvostrukog užeta za apsorbovanje energije nikada ne bude povezana na različitu tačku opterećenja na vašem pojasu, npr. na bočne spojne prstene. Nepravilno povezivanje može sprečiti da se apsorber energije potpuno otvori u slučaju pada.

U zavisnosti od dizajna dvostrukog užeta za apsorbovanje energije i relativnih dužina ručica i elementa za apsorbovanje energije, nepravilno povezivanje dodatne ručice može dovesti do toga da zakaže spoj između ručica užeta za apsorbovanje energije, što bi dovelo do katastrofalne greške i otkazivanja samog užeta. Poznato je da se bar jedan smrtni slučaj desio upravo kao rezultat ovoga. Neka užad za apsorbovanje energije mogu upotrebiti metalnu vezu na spoju ručica kako bi se sprečila katastrofalna greška. Kada je povezana samo jedna ručica užeta za apsorbovanje energije, dodatna ručica se može ostaviti sa strane samo na jedan od sledećih načina:

 • prikačena na tačku ili prsten na samom apsorberu energije sa strane daleko od tela
 • prikaćena na „žrtvenu“ omču na pojasu koja se može lako odvojiti, ali samo ako ju je proizvođač testirao i odobrio
 • slobodno viseći

U zavisnosti od namenjene upotrebe, neka dvostruka užad za apsorbovanje energije mogu imati kraće ručice nego standardna užad za apsorbovanje energije, kako bi se smanjilo upetljavanje pri penjanju uz merdevine ili radu na čeličnim konstrukcijama.

2.3. Dvostruka užad za apsorbovanje energije

Elmas safety preporučuje da se dvostruka užad za apsorbovane energije koriste prevashodno, pre nego dva jednostruka užeta za apsorbovanje energije korišćena u isto vreme. Dvostruka užad imaju tu prednost da su užad integrisana u jedinstveni apsorber energije. Ako se dva jednostruka užeta za apsorbovanje energije koja se koriste u isto vreme povežu na anker kada se korisnik prebacuje sa jedne na drugu tačku, udarna sila će biti dvostruko veća od one gde je samo jedno uže za apsorbovanje energije povezano kao što je to slučaj kod Dvostruke užadi. To nastaje jer se opterećenje deli između dva apsorbera energije, što može dovesti do smanjenog rasipanja energije. U takvoj situaciji nije teško prekoračiti CEN preporučenu vrednost od 6kN.

3.0 Pitanja bezbednosti

Postoji nekoliko pitanja bezbednosti u pogledu na ove proizvode, a to su:

 • bezbedno rastojanje ispod tačaka učvršćivanja
 • načini korišćenja jednostruke i dvostruke užadi za apsorbovanje energije
 • upotreba užadi za apsorbovanje energije u svrhe ograničavanja
 • uticaj koji težina korisnika može imati na učinak apsorbera energije

3.1. Bezbedno rastojanje ispod tačaka učvršćivanja

Važno je da postoji dovoljno rastojanje ispod tačaka učvršćivanja, kako bi se omogućilo da se uže za apsorbovanje energije rastegne u potpunosti da zaustavi pad.

U takvim situacijama, sledeća računica može poslužiti kao smernica za odgovarajuće rastojanje:

Visina korisnika + dužina užeta + rastegljivost apsorbera energije + bezbednosna margina = 2m + 2m + 1,75m + 1m = 6,75m

Napomena: Ako se koristi u kombinaciji sa fleksibilnim sigurnosnim konopcima ili aknerima nosivosti, doći će do dodatnog izvijanja.Proizvođač može pružiti više saveta o najmanjoj visini u vezi za položajem ankera. Treba potražiti potvrdu od proizvođača fleksibilnih sigurnosnih konopaca da su pogodni za upotrebu sa užadima za apsorbovanje energije.

3.2. Načini korišćenja jednostruke i dvostruke užadi za apsorbovanje energije

Ova tema je detaljno razmotrena u odeljku „Upotreba užadi za apsorbovanje energije“

3.3. Upotreba užadi za apsorbovanje energije u svrhe ograničavanja

Ako se užad koriste bez apsorbera energije, kao veza između pojasa korisnika i ankera, moraju se koristiti samo za ograničavanje pristupa, tj. tipično na ravnoj površini, kako bi se sprečilo da korisnik uđe u zonu odakle može da padne. Ne smeju se koristiti bez apsorbera energije u bilo kojoj situaciji gde korisnik može da propadne kroz podlogu na kojoj stoji, ili da padne sa neke ivice.

Jedina mesta opterećenja na uže za ograničavanje treba da dolaze iz „pada na ravnom“, tj. ako se neko oklizne ili spotakne.

4.0 Upotreba užadi za apsorbovanje energije

Užad za apsorbovanje energije se koriste u jednostrukom i dvostrukom izdanju. Užad za apsorbovanje energije su dostupna u dužinama do 2 m, ali treba imati u vidu kraće verzije kad god je to moguće kako bi se smanjila potencijalna razdaljina slobodnog pada i rizici u vezi s tim.

Bez obzira na to koji tip užeta za apsorbovanje energije se koristi, važno je obezbediti određene ključne sigurnosne mere:

 • da je dati predmet u dobrom stanju
 • da je korisnik proverio stanje i bezbednost svih elemenata pre upotrebe
 • da je uže za apsorbovanje energije označeno CE oznakom i testirano prema
  relevantnim standardima
 • da se uže za apsorbovanje energije nije koristilo preko 5 godina
 • da je završni konektor pogodan za dati tip ankera
 • da je završni konektor označen CE oznakom za BS EN 362: 2004 Lična oprema za zaštitu od pada sa visine – konektori
 • da se koristi odgovarajući anker (jačina i tip veze)
 • da je položan ankera odgovarajući (što više iznad korisnika)
 • da se izbegavaju oštre ivice
 • da je elemenat za apsorbovanje energije postavljen pored tela, a ne ankera
 • da postoji dovoljna razdaljina
 • da uže za apsorbovanje energije nije produžavano ni izduživano
 • da uže za apsorbovanje energije nije uvrnuto, zamršeno ni savijeno
 • da korisnik treba da izbegava penjanje mnogo iznad tačke učvršćivanja

Napomena: videti ‘Faktori koji se uzimaju u obzir pri korišćenju lične opreme za zaštitu od pada’ 10 tačaka za upotrebu opreme za zaštitu od pada“ za više smernica o važnim razmatranjima pri korišćenju ove opreme.

5.0 Pregledi i provere

Za opšte informacije o pregledu opreme za zaštitu od pada videte , ‘Uputstvo o pregledu lične opreme za zaštitu od pada’. Tamo se navodi nekoliko tipova pregleda, kao što su provere pre korišćenja (koje vrši korisnik), detaljni pregled (koji se ponekad naziva „periodični pregled“) i, po potrebi, vanredni pregled.

5.1. Provere pre korišćenja

Kod užadi i/ili apsorbera energije treba vršiti samo vizuelne preglede, ispitivanje otpornosti ne treba da se vrši kod užadi i/ili apsorbera energije.

Postoji široki spektar mogućih razloga propadanja materijala upotrebljenog kod užadi i/ili apsorbera energije, uključujući nepravilnu upotrebu, opšte habanje, oštećenje krajeva/površine, ultraljubičasto dejstvo, prljavštinu, pesak, hemikalije, životinjski izmet, izlaganje preteranom opterećenju, propuste.

Tekstil vremenom propada bez obzira na upotrebu. Najuobičajeniji razlog gubitka jačine kod tekstilne opreme je abrazija (ulaskom peska u niti ili trljanjem o oštre ili grube ivice) ili neko drugo oštećenje kao što su rezovi. Svako jednostruko ili dvostruko uže za apsorbovanje energije koje pokaže znake ovakvog oštećena treba izbaciti iz upotrebe. Jednostruka ili dvostruka užad za apsorbovanje energije koja su pretrpela udarno opterećenje (udarnu silu) treba izbaciti iz upotrebe. Ako neki apsorber energije pokaže znake oštećenja ili dislokacije, treba ga izbaciti iz upotrebe.

Jednostruka ili dvostruka užad za apsorbovanje energije korisnik mora pregledati pre korišćenja (pregled pre korišćenja), a redovno i nadležno lice (detaljni pregled). Skorašnja istraživanja ističu da ne postoji jasno definisana granica (npr. rok trajanja) koja razdvaja opremu koja je bezbedna za korišćenje od one koja nije. Najbezbedniji način je ukloniti iz upotrebe sve delove oko kojih postoji sumnja. Treba vršiti samo vizuelne preglede, ispitivanje otpornosti ne treba da se vrši kod užadi i/ili apsorbera energije.

5.1.1. Provere vlaknastog užeta, tkanice i žičanog užeta

U nastavku se navode glavni razlozi propadanja vlaknastog užeta, tkanice i žičanog užeta. Dati skup treba odmah povući iz upotrebe ako se uoči bilo šta od navedenog.

Vlaknasto uže

 • gnječenje – izravnati ili savijeni deo vlaknastog užeta
 • abrazija – lokalizovano habanje

Tkanica

 • abrazija – lokalizovano habanje
 • hemijski napad
 • kontaminacija
 • zaseci i rezovi
 • oštećeni šavovi
 • UV degradacija npr. bledi

Žičano uže

 • gnječenje – izravnati ili savijeni deo vlaknastog užeta
 • sečenje – oštećene niti i prelomljene žice
 • abrazija – lokalizovano habanje, gde spoljašnje niti izgledaju izravnane i svetlije
 • ispupčenje jezgra niti („kavez za ptice“) – centralno jezgro se pokazuje sa nabreklim spoljašnjim nitima
 • uvrtanje – deformacija žičanog užeta
 • korozija – hrapavost i pojava rupa sa polomljenom žicom koja se širi iz
 • pukotina ili rupa
 • električni luk ili oštećenje usled toplote – plavljenje površine, stapanje žice, prskanje
 • oštećene karike i ferule – proveriti, obezbediti i osloboditi oštećenja
 • oštećeni konektori – pohabani, iskrivljeni, napukli, hrapavi, ulubljeni i sa oštrim ivicama

5.2. Detaljni pregled

Ovo je isto kao i provere pre korišćenja koje vrši neko nadležno lice u planiranom periodu (preporučuje da to bude svaka 3 meseca). Ove provere se moraju dokumentovati, a dokumentacija čuvati.

5.3. Vanredni pregled

Ovo su dodatni detaljni pregledi. Učestalost i potreba za vanrednim pregledima zavisi od korišćenja i od okruženja. Primeri situacije gde to može biti odgovarajuće uključuju: naporno radno okruženje koje uključuje boje, hemikalije, operacije peskarenja i kisela ili bazna okruženja. Rezultate vanrednih pregleda treba evidentirati i sačuvati.

6.0 Dugotrajnost i zastarelost užadi za apsorbovanje energije

Saveti o zastarelosti su obuhvaćeni uputstvima za upotrebu od proizvođača. Učestalost i uslovi korišćenja, kao i kvalitet čišćenja i čuvanja određuju bezbedan i efikasan tok trajanja lične zaštitne opreme (LZO).

Važno je da užad za apsorbovanje energije ne ostanu u upotrebi u periodu koji prekoračuje datum zastarivanja koji daje proizvođač – ili u slučaju degradirajućih okruženja, rok trajanja koji navede neko nadležno lice. Za detaljne smernice o postupcima pregleda, videti ‘Uputstvo o pregledu lične opreme za zaštitu od pada’.

7.0 Čišćenje i održavanje

Kada je to potrebno, prati tkanicu blagim rastvorom sapuna (na maksimalnoj temepraturi od 40ºC) i ukloniti višak vlažnosti čistom krpom. Brisanje blagim rastvorom sterilnog sredstva za dezinfekciju može dezinfikovati tkanicu. Ostaviti da se osuši prirodnim putem. Po potrebi čistiti metalne predmete nekaustičnim rastvorom.

8.0 Čuvanje

Čuvati jednostruko ili dvostruko uže za apsorbovanje energije na suvom, zaklonjenom i provetrenom mestu zaštićenom od direktnog izlaganja toploti.

9.0 Spasavanje

Treba da se formuliše plan za spasavanje radi spasavanje neke osobe sa potrebnom opremom i obučenim osobljem da to izvede. (Vodič za spasavanje u toku rada na visini)

10.0 Obuka

Elmassafety preporučuje da svi korisnici opreme za zaštitu od pada budu obučeni od strane neke nadležne organizacije. Obuka treba da obuhvata informacije o odabiru pravilnih proizvoda za namenjenu radnu situaciju i provere pre korišćenja određene opreme.