INDIKATOR KVARA TIP FLA3.1VL

za nadzemne vodove

Opšti opis

Indikator kvara tipa FLA3.1VL koristi se u nadzemnim vodovima mreže. Indikator se može montirati pod naponom uz pomoć adaptera i izolacione šipke. Indikaciju vrši ultrasvetla trepćuća LED dioda.
FLA3.1VL može da komunicira sa daljinskim upravljačem putem dvosmerne bežične veze. Na ovaj način se sva podešavanja indikatora mogu prilagoditi u bilo kom trenutku bez uklanjanja indikatora sa napajanog voda. FLA3.1VL se ističe velikom fleksibilnošću podešavanja koja se mogu izvršiti. Pored osnovnih podešavanja indikatora kao što su struja okidanja, odlaganje reagovanja, vreme resetovanja itd., FLA3.1VL se može prilagoditi automatskim ponovnim uključivanjima u mrežu. Ovo obezbeđuje optimizovanu indikaciju kvara, a takođe omogućava i indikaciju različitih vrsta kvarova. Stalni i privremeni kvarovi mogu se razlikovati i posebno označavati dodatnim zelenim LED-om na dnu.
Dvosmerna veza između daljinskog upravljača i indikatora kvara omogućava očitavanje trenutne struje nadgledane mreže i unutrašnje temperature indikatora daljinskim upravljačem u bilo kom trenutku.
Indikator kvara tipa FLA3.1VL može se povezati na interfejs za daljinsku indikaciju tipa RIS. Ovo omogućava jednostavnu instalaciju i naknadnu ugradnju indikatora nadzemne linije u sisteme daljinskog nadzora.

Karakteristike i opcije

Tri metode fiksnog praga: Kvarovi se mogu otkriti ručno podešenom fiksnom apsolutnom strujom okidanja ili automatski prilagođenom strujom okidanja na osnovu strujnog opterećenja i fiksnog faktora ili faktora skaliranja.
Otkrivanje di / dt kvara Kvarovi se takođe mogu otkriti na osnovu odstupanja strujnog opterećenja sa naknadnim gubitkom napona.
Poboljšano otkrivanje i filtriranje: – Otkrivanje i filtriranje privremenih kvarova prilagođavanjem automatskim uređajima za ponovno zatvaranje strujnog kruga

– Filtriranje preopterećenja koje ne rezultira prekidima u mreži

– zadržavanje udarne struje do 2 sekunde nakon uključivanja mreže

Detekcija napona: Za bolju detekciju naponskog statusa mogu se odabrati dva nivoa praga

– nivo isključenog napona: pri kom procentu Un treba smatrati da je napon isključen

– nivo uključenog napona: Pri kom procentu Un treba smatrati da je napon uključen

Potpuna bežična konfiguracija: Sva podešavanja mogu se promeniti i očitati pomoću daljinskog upravljača tipa HS ili pomoću interfejsa za daljinsku indikaciju tipa RIS-FS. Takođe, strujna opterećenja, status napona i očitavanja temperature mogu se bežično očitati kao podaci u relanom vremenu.
Daljinska indikacija: Kvarovi, resetovanja i promene statusa napona ili struje mogu se daljinski indikovati.
Evidentiranje podataka: Redovna očitavanja podataka o strujnim opterećenjima, statusu napona i unutrašnjoj temperaturi mogu se podesiti u kratkim intervalima

Napredno otkrivanje kvarova

Indikator kvarova tipa FLA3.1VL obezbeđuje dve metode za otkrivanje kvarova. Metoda detekcije apsolutnog praga radi sa odabranim fiksnim ili automatski izračunatim apsolutnim pragom. Ovaj metod se može onemogućiti kada nije potreban. Pored toga, indikator kvarova tipa FLA3.1VL obezbeđuje metodu merenja di / dt. Ova metoda analizira promene strujnog opterećenja koje se dešavaju u određenom vremenskom periodu. Nivo promene opterećenja se može podesiti.
Naknadni gubitak napona koristi se kao dodatni kriterijum za obezbeđivanje ispravnog otkrivanja kvara. Ovaj metod se takođe može onemogućiti kada nije potreban.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Predmet

Vrednost

kratki spoj struje okidanja

(može se potpuno isključiti)

a.) standardni režim: fiksna vrednost okidanja

10A do 800A (u koracima od 10A)

b.) automatski režim: automatski se podešava

150% do 500% (u koracima od 50%) radne struje

c.) automatski režim skaliranja: automatski se prilagođava fleksibilnim odnosom podešavanja na osnovu radne struje, može se odabrati od 20A do 800A

zemljospoj struje okidanja
(može se potpuno isključiti)
a) di/dt merenje i naknadni gubitak napona:
di: 5A do 100A (u koracima od 5A)
dt: 20ms na 50Hz / 16ms na 60Hz
odlaganje reagovanja može se odabrati između 40 i 300 ms (u koracima od 20 ms) *
detekcija napona dva praga koja se mogu izabrati

  1. a) nivo detekcije isključenog napona: od 20% do 90% Un (u koracima od 10%)
  2. b) nivo detekcije uključenog napona: od 20% do 90% Un (u koracima od 10%)
indikaciona jedinica pogodan za ugradnju na operativne nadzemne vodove
indikacija
  1. a) kvarovi: izuzetno svetla crvena LED
  2. b) status: žuta LED
  3. c) privremeni kvarovi: dodatna zelena LED
resetovanje indikatora a) daljinskim upravljačem

b) vremenski: može se izabrati od 30 min do 12 h (u koracima od 30 min) *

c) obnavljanjem radne struje: opciono da / ne

mogu se izabrati tri nivoa resetovanja struje

d) obnavljanjem mrežnog napona: opciono da / ne

test funkcije na licu mesta daljinskim upravljačem
očitavanje temperature temperatura unutrašnjeg kola
dimenzije prečnik: 80mm

visina: 184mm

klasa zaštite IP67
materijal kućišta ABS HI100-NP, Carbotex K20 UVR
težina 0.600kg
ispitivanja tipa prema IEEE 495-2007, EN 60068-2-11 2000-02, ASTM G44-99 (2005)
opseg radne temperature -40°C do +70°C
preciznost +/- 10%
rasponi prečnika kabla a) 10 mm – 28 mm

može se svesti na 6 mm – 15 mm sa uključenim adapterom

b) 25 mm – 42 mm

napajanje 2x litijumska baterija (LiSOCl2) tip A / 3.6V / 3600 mAh
trajanje baterije ca. 10 godina sa 800 sati (bez daljinske indikacije)
učestalost treptanja 30 po minuti (0.5 Hz)
maksimalni radni napon <= 36kV
podnosiva struja 25 kA / 170ms Sim. RMS
komunikacija 433MHz dvosmerni radio interfejs sa daljinskim upravljačem tipa HS i tip interfejsa

daljinske indikacije RIS

daljinska indikacija a) kvarovi i resetovanje indikatora

b) događaji uključivanja / isključivanja struje ili događaji uključivanja / isključivanja napona

c) evidentiranje podataka o strujnim opterećenjima, statusu napona, unutrašnjoj temperaturi

Napomena: mogu se naručiti i druge vrednosti

up – nagore
down – nadole
cancel – poništi

Daljinski upravljač tipa HS