INDIKATOR ZEMLJOSPOJA I KRATKOG SPOJA TIP SGI SA INDIKACIJOM PRAVCA

montira se na panel

Opšte

Tip SGI Indikator zemljospoja i kratkog spoja može otkriti kvarove i smer
strujnog toka u

  • dobro uzemljenim
  • otporno uzemljenim
  • izolovanim
  • kompenzovanim srednjenaponskim mrežama

Metode detekcije

Tip SGI koristi nekoliko algoritama za otkrivanje grešaka kako bi ustanovio grešku. U stanju je da otkrije greške korišćenjem sledećih metoda detekcije:

  • metode detekcije apsolutnih pragova zasnovane na struji za fazne struje i neuravnotežena opterećenja
  • detekcija prelaznih napona
  • detekcija preostalog napona sa procentualnim pragom
  • di/dt algoritam zasnovan na struji

slika 1: displej

Detekcija apsolutnog praga i detekcija prelaznog napona takođe obezbeđuju naznaku smera otkrivene greške. Pored toga, svi algoritmi imaju široku paletu parametara koji se mogu konfigurisati a koji se mogu odgovarajuće podesiti na uređaju pomoću osvetljenog OLED displeja i rotirajućeg enkodera sa tasterom. Nije potreban spoljni uređaj ili PC program za konfiguraciju i puštanje u rad.
Uređaj se može povezati sa LRM interfejsom sistema za detekciju kapacitivnog napona u cilju merenja faznih napona. U funkciji senzora struje, uređaj se može povezati na naknadno ugradive Rogowski senzore tipa SR55 kao i na strujne transformatore sa sekundarnom strujom 1A/5A.

slika 2: senzor tip SR55

Slot za microSD kartice za katalogizaciju, ažuriranja firmvera i puštanje u rad

Tip Indikator zemljospoja i kratkog spoja SGI takođe se odlikuje i slotom za mikro SD kartice. Mikro SD kartica se može koristiti za evidentiranje snimaka grešaka i ručno pokrenuta snimanja mernih podataka. Snimci uključuju 8 analognih kanala za struju i napon i nekoliko digitalnih kanala u Comtrade formatu. Pored toga, podaci o događajima se čuvaju u tekstu čitljivom za ljude. Štaviše, promene konfiguracije su takođe upisane u dnevnik događaja na microSD kartici. Svi zapisi u dnevniku su označeni satom u realnom vremenu sa datumom i vremenom.
Mikro SD kartica se takođe može koristiti za kopiranje konfiguracionih datoteka sa jednog uređaja na drugi za bolje procedure puštanja u rad i za ažuriranja firmvera.
Integracija u SCADA Indikator pruža četiri konfigurabilna relejna izlaza.
Detekcije grešaka, uključujući informacije o smeru, mogu se fleksibilno
mapirati na bilo koji od četiri releja. Pored toga, tip SGI sadrži RS485
interfejs sa Modbus protokolom. Serijski interfejs se može koristiti za
očitavanje mernih podataka i potpunu konfiguraciju uređaja.

slika 3: senzor tipa SR55, otvoren za ugradnju

Karakteristike i opcije

Indikator zemljospoja i kratkog spoja:
Detekcija kratkog spoja, zemljospoja sa podesivim faznim uglom
Praćenje:
Merenje struje, napona, faznog ugla, aktivne snage, reaktivne snage i prividne snage
Ulazi senzora struje:
3x tip SR55 Rogowski senzori sa zavojnicama
Naponski ulazi:
LRM interfejs, interfejs kablovi su dostupni
OLED ekran:
Za navođenje ažurnih podataka o merenju i za konfiguraciju
Četiri releja:
Četiri, slobodno konfigurabilna releja: mapiranje određenih tipova grešaka za određeni relej
Resetovanje preko struje:
Resetovanje putem obnovljene mrežne struje sa podesivim pragom struje resetovanja
Napajanje:
24V-265VDC/48V-265VAC sa unutrašnjim dugotrajnim kondenzatorom USV do 24h (bez bater.)
Spoljne trepćuće lampice:
Podržane su spoljne trepćuće lampice za dobar i pogrešan smer
Modbus:
Čitanje i pisanje konfiguracije Modbus RTU protokolom preko interfejsa RS485
Zapisi o greškama:
Zapis podataka u Comtrade Log-u na mikro SD kartici (1 sekunda na 2 ksps)
Evidentiranje:
Datoteka evidencije za promene konfiguracije i greške sa satom realnog vremena
Ažuriranje firmvera:
Firmver se može ažurirati pomoću mikro SD kartice
Zaštita lozinkom:
Zaštita lozinkom od neovlašćenih promena
Višejezični meni:
Može biti izabran jezik menija (engleski/nemački)

Spoljni konektori

Konektori 1–3: Modbus (RS485)
Konektori 4–5: Spoljno resetovanje
Konektori 5–6: Spoljno testiranje
Konektori 7–12: Tip senzora SR55
Konektori 13–14: (opciono) Sum strujni senzor
Konektori 15–16: Napajanje 24V-265VDC/48V-265VAC
Konektori 20–21: Trepćuća lampa tip BL4.1/BL6/BL7
Konektori 24–28: 4 x relai BEZ kontakata
LRM konektor: Veza sa LRM interfejsom

Opšti podaci

List sa podacima
Predmet Vrednost
Metode detekcije apsolutnog praga (zahteva se informacija o naponu za indikaciju kvara) Faza na fazu: podesivo između 20A i 2500 u koracima od 20 A
Faza na uzemljenje: podesivo između 40 A i 500 u koracima od 20 A
Namenska indikacija drugog kratkog spoja.
Mogu se podesiti uglovi okidanja (ofset i mrtva zona).
Odlaganje odgovora podesivo između 20 ms i 3000 ms u koracima od 20
ms.
Metode se mogu deaktivirati
Detekcija prolaznog napona (potrebni podaci o naponu) Podesivi parametri:
a) struja okidanja između 1A i 2500 u koracima od 1A
b) zaostali napon (detekcija rezidualnog napona)
c) filter smera (filter se može primeniti samo da ukaže na greške u smeru
kabla)
Može se izabrati ako trajna greška uzemljenja generiše posebnu daljinsku
indikaciju.
Metod se može deaktivirati.
di/dt metod detekcije greške uzemljenja Podesivo između 5A i 160 koraka od 1A
Prozor za evaluaciju podesiv između 20 i 100 ms u koracima od 20 ms
Metod se može deaktivirati.
Metoda detekcije rezidualnog napona (potrebni podaci o naponu) Podesiva procentualna vrednost između 1% i 90% kao prag za pomeranje napona nulte sekvence Metod se može deaktivirati.
Displej Pogodan za ugradnju na panel
a) OLED
b) 2 x LED sijalica za indikacije statusa
Konfiguracija a) Na lokaciji: preko menija (sa zaštitom u vidu lozinke)
b) preko Modbus-a
c) kopiranjem konfiguracionih datoteka preko mikro SD kartice
Praćenje Stopa: 2kHz/24Bit indikacija preko displeja i Modbusa:
a) radna struja
b) radni napon
c) fazni ugao
d) aktivna snaga (P), reaktivna snaga (Q) i prividna snaga (S)
Resetovanje indikatora a) ručno, pritiskom na dugme
b) preko ulaza za podešavanje
c) vreme:podesivo između 5 sek i 18 h u koracima od 1 sek – zasebno
podesivo za sve algoritme detekcije
d) automatski sa povratnom neto strujom sa podesivim nivoom praga od
3A do 50A
e) preko modbusa
Samotestiranje a) samotestiranje displeja
b) kondenzator bafer status pomoću displeja
c) preko ulaza za testiranje
Dimenzije: displej (ŠxVxD) 97mm x 48 mm x 74 mm
(dimenzije izreza panela: 92+0,8 x 45+0,6 mm / IEC61554/ DIN43700)
Klasa zaštite: displej IP40
Interno testiranje tipa prema standardu IEEE495-2007
Opseg radnih temperatura -20°C do+65°C
Napajanje a) 24V-265VDC
b) 48V-265 VAC
sa unutrašnjim dugovečnim kondenzator-UPS-om do 24h (bez baterije)
SCADA kontakt 4 x bez kontakta, podesivo preko menija:
a) stalni kontakt / kontakt za brisanje (trajanje kontakta podesivo preko
menija ili Modbus-a)
b) Svi algoritmi za detekciju i status indikatora mogu se slobodno mapirati
na kontakte 4 releja
maks.230VAC / maks. 2A / maks.30 W
jačina izolacije:1.5kV/1min
Modbus Režim prenosa: ModbusRTU
adresiranje: 1 do 247
bit parnosti: nema,neparni, parni
bod: 9600, 19200, 38400
električni interfejs:RS485 (2-žilni kabel)
Evidentiranje podataka Format ComTrade sa oznakom vremena
vreme: 4 sek na 2 ksps
evidentiranje podataka: skladište zastavica struje, napona i statusa do
65535 log datoteka: izmenljiva mikro SD kartica FAT16/FAT32, 2 GB do
32 GB, ručno aktiviranje unosa podataka je moguće preko menija
Pohranjivanje događaja Automatsko skladištenje događaja na mikro SD kartici sa vremenskim
žigom:
a) događaji
b) promene konfiguracije indikatora (protokol promena)
Ažuriranje firmvera. Ažuriranje firmvera se može instalirati sa sajta mikroSD kartice
Trepćuća lampa Mogućnost povezivanja eksterne trepćuće lampe:
a) neusmerena: tipovi BL4.1 i BL6
b) usmerena: tip BL7
Senzori struje 3 x senzor tipa SR55 (preciznost +/-3%)
opseg prečnika: 13-55 mm
dužina priključnog kabla: 8* m (bakarni kabel sa plaštom)
Senzori napona veza na LRM sistem
preko 4-PinAMP utičnice
prividni omski otpor:10Mohm
maks.napon:100VAC

Displej

Tip senzora SR55