OPREMA ZA UZEMLJENJE I KRATKO SPAJANJE U POSTROJENJIMA DO 35kV -PIMT

Standard: IEC61230
Icc: 31,5kA
Tehnička specifikacija:

  • 3 strujne kleme MT535 za prihvat pljosnatih i okruglih profila sabirnica (opciono MT525, MT516 or MT416)
  • 3 kratkospojna fleksibilna bakarna kabla sa transparentnom izolacijom, dužine i preseka na zahtev naručioca. Standrad: IEC61138. Krajevi bakarnog kabla završeni su kablovskim papučicama sa dvostrukim presovanjem, za bakarnu žilu i za izolaciju.
  • Uzemljivački fleksibilni bakarni kabl, obeležen u svemu prema standardu IEC61138. Dužina i presek kabla na zahtev naručioca.
  • TRIFURCATION transparentni komplet sa spojnim blokom za povezivanje kablova
  • Bronzna klema za uzemljenje NB8
  • Teleskopske manipulativna motka PentaPOLE dužine od 1,2m
  • Kutija ili torba HMALT za čuvanje i skladištenje opreme