UPUTSTVO ZA BEZBEDNU UPOTREBU OKRUGLIH TRAKA

u skladu sa EN1492 – 2: 2000

Ovaj dokument je izdat u skladu sa zahtevima Odeljka 6 Zakona o zdravlju i bezbednosti na radu itd. iz 1974. godine, dopunjenog u martu 1988. Ono ističe brigu i bezbednu upotrebu OKRUGLIH KAIŠEVA ZA PODIZANJE TERETA od veštačkih vlakana i zasniva se na LEEA pravilima ponašanja za bezbednu upotrebu opreme za podizanje tereta.
Treba da se čita zajedno sa zahtevima prakse bešenja u opšte svrhe, datim uputstvom, koji čini sastavni deo ovog uputstva.

Ove informacije su opšte prirode i obuhvataju samo glavne stavke za bezbednu upotrebu okruglih kaiševa od veštačkih vlakana. Može biti potrebno da se ove informacije dopune za specifične namene uglova ili ćoškova, odabrati kaiš koji ia zaštitne omote i/ili koristiti odgovarajuće pakovanje.

UVEK:

 • Čuvati i rukovati pravilno okruglim kaiševima.
 • Pregledati okrugle kaiševe i pribor pre upotrebe i pre ostavljanja u skladište.
 • Pratiti bezbedne prakse bešenja, kao što je dato u uputstvu.
 • Postaviti omču za dizanje preko prelazne tačke na 120° (prirodni ugao).
 • Primeniti pravilan faktor modusa za postavku bešenja.
 • Koristiti zaštitu (za izbegavanje presecanja, frikcije, itd.) i fazonske komade koji dozvoljavaju da kaiš formira glatko područje.

NIKADA:

 • Ne pokušavati da se okrugli kaiševi skrate, zavežu ili uvežu u čvor.
 • Ne izlagati okrugle kaiševe direktno izvoru toplote ili vatre.
 • Ne koristiti okrugle kaiševe na temperaturama iznad 100°C ili ispod -40°C.
 • Ne izlagati okrugle kaiševe hemikalijama bez prethodne konsultacije dobavljača.
 • Ne izazivati udarno opterećenje kod okruglih kaiševa.
 • Ne koristiti okrugle kaiševe kod presečenih ili oštećenih spoljnih omotača.

Odabir odgovarajućeg kaiša

Okrugli kaiševi su dostupni u nizu materijala i veličina u obliku i beskrajnog kaiša. Izabrati kaiševe koji će se koristiti i isplanirati podizanje imajući u vidu sledeće.

Materijal – poliester otporan na kiseline srednje jačine, ali ga oštećuju alkali; poliamid (najlon) je praktično imun na alkale, ali ga oštećuju kiseline; a polipropilen malo oštećuju kiseline ili alkali, ali ga oštećuju neki rastvarači, katrani i boje.

Kapacitet – kaiš mora biti i dovoljno dug i dovoljno jak za teret i način bešenja.

Promeniti faktor modusa na način bešenja.

Ako se kaiševi koriste u postavci sa više kraka, ugao koji se formira između kraka ne bi trebalo da je manji od 30° niti veći od 90°.

Čuvanje i rukovanje okruglim kaiševima

Nikada ne vraćati vlažne, oštećene ili kontamirane kaiševe u skladište. Oni treba da se očiste čistom vodom i osuše prirodnim putem. Nikada ne sušiti okrugle kaiševe na silu.

Čuvati okrugle kaiševe obešene o nerđajuće klinove, što omogućava slobodan protok vazduha.

Prostor za čuvanje i skladištenje treba da je suv, čist, bez zagađivača i zaštićen od direktnog uticaja sunca.

Ne menjati, modifikovati ni popravljati ravan kaiš, već se obratiti za to odgovornom licu.

NAPOMENA: Materijal od koga se pravi okrugli kaiš se može prepoznati po boji etikete ili oznake na etiketi: Poliester=plavo, poliamid (najlon)=zeleno, polipropilen=smeđe. Spoljni omotač kaiša će takođe biti u boji kao oznaci nominalnog kapaciteta (WLL) pri pravolinijskom vučenju.

Bezbedna upotreba okruglih kaiševa

Ne pokušavati podizanje sve dok niste razumeli upotrebu opreme, procedure bešenja i faktore modusa koji se primenjuju.

Ne koristiti oštećene kaiševe ni pribor.

Proveriti pravilnu postavku sa fazonskim komadima i spravama, obezbediti da
se formiralo glatko područje koje dozvoljava kaišu da zauzme svoj prirodno ravan položaj pod teretom. Ne postavljati previše fazonskih komada.

Postaviti omču za dizanje preko prelazne tačke pod prirodnim uglom (120°) kako bi se sprečilo stvaranje frikcije.

Držati oznake dalje od kuka i fazonskih komada.
Mirno preuzeti teret i izbegavati udarna opterećenja.
Ne ostavljati teret koji visi bez nadzora. U hitnim slučajevima, ograditi taj prostor.

Pregled i održavanje tokom rada

Zahtevi za održavanje su minimalni. Okrugli kaiševi se mogu očistiti čistom vodom. Imati u vidu da će slabi hemijski rastvori postati znatno jači isparavanjem.

Redovno pregledati okrugle kaiševe i, u slučaju sledećih neispravnosti, uputiti kaiš odgovornom licu na detaljni pregled: nečitke oznake; oštećen ili isečen spoljni omotač; oštećeni šavovi; kompromitovano središte; oštećenje usled toplote; izgoreni delovi; hemisko oštećenje.

Više informacija se nalazi u:

Pravilima ponašanja za bezbednu upotrebu opreme za dizanje, koju objavljuje:

ASOCIJACIJA INŽENJERA ZA OPREMU ZA PODIZANJE TERETA
3 Ramsay Court, Hinchingbrooke Business Park, Huntingdon, Cambridgeshire. PE29 6FY Ujedinjeno Kraljevstvo
Tel: + 44 (0) 1480 432801 Faks: + 44 (0) 1480 436314
Imejl: mail@leea.co.uk Vebsajt: www.leeaint.com

OPŠTA PRAKSA BEŠENJA

Sledeće informacije su zasnovane na LEEA pravilima ponašanja za bezbednu upotrebu opreme za podizanje tereta.* Treba da se čitaju zajedno sa zahtevima prakse bešenja u opšte svrhe, datim uputstvom, koji čini sastavni deo ovog uputstva i sa svim posebnim uputstvima koje izda dobavljač. Ove informacije su opšte prirode i obuhvataju samo glavne tačke za bezbedno korišćenje raznih tipova kaiševa za opšte svrhe podizanja tereta.

UVEK:

 • Isplanirati dizanje, utvrditi težinu tereta i pripremiti prostor za spuštanje, brinući se da može da iznese težinu.
 • Proveriti da kaiševi i oprema nemaju oštećenja, koristiti kaiševe i metode bešenja koji su odgovarajući za teret i zaštititi kaiševe od oštrih ivica ili ćoškova.
 • Bezbedno pričvrstiti kaiš na teret i spravu i postaviti kuke ka spolja.
 • Proveriti da je teret u ravnoteži i da se neće nakriviti ili pasti.
 • Pažljivo sa prstima na rukama i nogama pri zatezanju kaiševa i spuštanju tereta.
 • Uveriti se da je teret slobodan za dizanje.
 • Izvršiti probno dizanje i spuštanje.

NIKADA:

 • Ne koristiti oštećene kaiševe ni pribor.
 • Ne uvijati, ukrštati niti vezivati kaiševe.
 • Ne prikucavati kaiševe na položaj.
 • Ne preopterećivati kaiševe usled težine tereta niti načina korišćenja.
 • Ne zapetljavati kaiševe pri spuštanju tereta.
 • Ne vući kaiševe po podu niti pokušavati da se zapetljani kaiševi izvuku ispod tereta.
 • Ne dozvoljavati da se osoblje vozi na teretu.

Konfiguracija i ocena kaiševa

Kaiševi su dostupni u verzijama sa jednim, dva, tri ili četiri kraka ili u beskrajnom obliku. U praksi se pokazuje da kaiševi sa lancima, žicom i vlaknima su dostupni u bilo kojoj od ovih konfiguracija, ali ravno istkani kaiševi su samo sa jednim krakom ili beskrajni, dok su okrugli kaiševi samo u beskrajnom obliku. Maksimalni teret koji kaiš može da podigne pri korišćenju se vodi prema postavci bešenja (načinu upotrebe) i može varirati od označenog nominalnog kapaciteta (WLL).** U slučaju tekstilnih kaiševa, nominalni kapacitet za razne načine upotrebe je obično dat na etiketi sa informacijama. U ostalim slučajevima, potrebno je pomnožiti označeni nominalni kapacitet sa faktorom modusa.***

Sledeća tri jednostavna pravila će obezbediti da se kaiš ne preoptereti. U nekim slučajevima to znači da kaiš neće biti potpuni iskorišćen, iako to verovatno neće neopravdano ometati korisnika. Gde je potrebna maksimalna iskorišćenost, to se treba uputiti odgovornom licu koje razume uključene faktore i koje može da izvrši neophodne kalkulacije.

 1. Za pravolinijsko podizanje nikad ne prekoračiti označeni nominalni kapacitet, kod kaiševa sa više kraka naznačeni ugao ili opseg uglova.
 2. Pri korišćenju kaiševa sa zateznim čvorom, pomnožiti označeni nominalni kapacitet sa 0,8 kako bi se dobio smanjeni maksimalni teret koji kaiš može da podigne, tj. da se smanji bezbedno radno opterećenje za 20%.
 3. Kod kaiševa sa više kraka, pri korišćenju manje od punog broja kraka, smanjiti maksimalno opterećenje u proporciji sa brojem kraka koji se koriste. Jednostavno pomnožiti označeni nominalni kapacitet sa brojem kraka koji se koriste, izraženo kao razlomak ukupnog broja, dakle: jedan krak kaiša sa dva kraka = ½ označenog nominalnog kapaciteta, tri kraka kaiša sa četiri kraka = ¾ označenog nominalnog kapaciteta i tako dalje.

Obuka za rad

Kaiševe treba da koriste samo radnici koji su obučeni i koji razumeju načine procene i primene faktora modusa.****

Bezbedna upotreba kaiševa

 • Dobra praksa bešenja mora obezbediti da je teret bezbedan u vazduhu kao i na zemlji, i da teret, oprema za podizanje tereta, druga imovina ili osobe nisu pretrpeli štetu.
 • Utvrditi težinu tereta, obezbediti da je način podizanja adekvatan i pregledati kaiš i pribor radi očiglednih oštećenja. Pripremiti prostor za spuštanje, brinući se da je pod dovoljno čvrst da iznese teret. Pratiti sva specifična uputstva dobavljača.
 • Pobrinuti se da je tačka dizanja iznad centra ravnoteže. Labavi delovi tereta treba da se bezbedno uklone. Čvrsto pričvrstiti kaiš na teret tako što će kuke ići na tačke podizanja ili okove, itd. Kaiš ne sme da se uvija, vezuje u čvor niti krivi ni na koji način.
 • Koristiti pakovanje za sprečavanje oštećenja na kaišu na ćoškovima ili ivicama i za zaštitu tereta.
 • Ne prekoračiti nominalni kapacitet ili izračunati ugao. Zatezni ugao ne sme da prelazi 120°, a ugao košare 90°.
 • Ne zakucavati, siliti niti zabijati kaiševe niti pribor u položaj; oni moraju lagano da ulegnu.
 • Pri pričvršćivanju više od jednog kaiša na kuku sprave, koristiti okov za dodavanje kaiša i izbegavati previše postavljanja na kuki.
 • Koristiti utvrđenu signalizaciju za instrukcije vozaču dizalice.
  Pobrinuti se da je teret slobodan za podizanje i da nije, na primer, negde zakačen.
 • Proveriti da nema prepreka iznad glave, kao što su kablovi za struju.
 • Pažljivo sa prstima na rukama i nogama pri podizanju, spuštanju i kontrolisanju tereta, kako se ne bi zakačili ili našli na putu.
 • Izvršiti probno dizanje blagim podizanjem tovara da se proveri da je u ravnoteži, stabilan i bezbedan, a ako nije spustiti ga i podesiti postavke bešenja.
 • Gde je primenljivo, koristiti užad koja vise sa strane za kontrolisanje tereta.
 • Osim ako to ne izriču specijalne odredbe, ne dozvoljavati nikome da prolazi ispod niti da se prevozi na teretu. Prostor treba da je raščišćen.
 • Izvršiti probno polaganje, proveriti da se kaiš neće zakačiti i da se teret neće prevrnuti kada se kaiševi otpuste. Koristiti podloge koje su dovoljno jake da iznesu teret i da se ne slome.
 • Nikada ne vući kaiševe po podu niti pokušavati da se zapetljan kaiš izvuče ispod tereta.
 • Nikada ne koristiti kaiš za vuču tereta.
 • Vratiti kuke slobodnih kraka nazad na glavnu vezu i pobrinuti se da se slobodne kuke slučajno ne umešaju.
 • Nikada ne koristiti kaiševe u dodiru sa hemikalijama niti toplotom bez odobrenja proizvođača.
 • Nikada ne koristiti oštećene ni kontamirane kaiševe.
 • Pri završetku podizana, vratiti svu opremu u odgovarajuće skladište.

Više informacija se nalazi u:
LEEA pravilima ponašanja za bezbednu upotrebu opreme za podizanje tereta.
BS 6166 Deo 1- Kaiševi za podizanje tereta, Načini procene.
BS 6166 Deo 3 – Odabir i bezbedna upotreba višenamenskih kaiševa za podizanje tereta.
HSE Smernica GS39 – Obuka vozača pokretnih dizalica.

Razni Britanski standardi koji obuhvataju pojedinačne proizvode
Okrugli kaiševi se proizvode za: BS EN 1492 -2: 2000
Elmas system d.o.o. III nova popova bara 27-g, 11211 Borča
www.elmas.rs