Uređaji za zaustavljanje pada uvlacivog tipa

Kada treba koristiti sigurnosne uređaje protiv pada sa visine?

 • Sigurnosni uređaji protiv pada sa visine su za upotrebu samo jedne osobe i idealno ih treba fiksirati iznad korisnika. Korisnik onda može da radi u propisanoj oblasti, kao što je definisano u uputstvima za korisnika.
 • Sigurnosni uređaji protiv pada sa visine imaju za cilj da pruže korisniku jednostavnu „hands-free“ automatsku zaštitu, dok radna dužina uređaja treba da dozvoli korisniku da dostigne ceo namenjen radni prostor bez učestale potrebe da premešta uređaj. Ne preporučuju se za ograničavanje rada, osim ako je to odobreno od strane proizvođača.
 • Sigurnosni uređaji protiv pada sa visine nisu pogodni za upotrebu u situaciji gde osoba koja pada ne može da dostigne brzinu potrebu za aktiviranje uređaja. Primeri mogu da uključuju kosu površinu ili gde korisnik može da stane ili padne na nestabilne materijale koji bi mogli da podrže njihovu težinu kao što su prah, zrna, mulj, itd.

Bezbednosne mere koje se moraju rešiti pre upotrebe:

 • Izvršena odgovarajuća provera pre upotrebe
 • Tačka priključka uređaja je pogodna za vrstu fiksiranja
 • Koristi se odgovarajući anker (jačina i vrsta priključka)
 • Položaj ankera je odgovarajući
 • Oštre ivice koje mogu da deluju na stacionarni sistem zaštite se izbegavaju
 • Dozvoljena je dovoljna udaljenost čistog pada
 • Područje pada je bez opstrukcija
 • Priključak između stacionarnog sistema zaštite i pojasa je potpuno zatvoren i osiguran
 • Priključak je osiguran za odgovarajuću priključnu tačku sigurnosnog uređaja protiv pada sa visine na pojasu korisnika

Korišćenje sigurnosnih uređaja protiv pada sa visine:

Veoma je važno da korisnici uvek pročitaju uputstva proizvođača kako bi se osiguralo da je proizvod pogodan za njegovu namenu.